Hvad er vi?

– om de danske lektorer og lektoratsordningen

Hvad er en dansk lektor?

En »dansk lektor i udlandet« har dansk som modersmål og underviser i dansk ved et universitet uden for Danmark. Lektoren er typisk cand.mag. med dansk som fag. Den danske lektor er ansat af det udenlandske universitet. Samtidig får lektoren gennem Lektoratsordningen et tilskud fra Danmark ved Lektoratsudvalget under Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Ud over de danske lektorer der får tilskud fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, findes der ved mange universiteter også lokale danskundervisere, danske eller udenlandske, som ikke er afhængige af Lektoratsordningen. En del af dem optræder også her på vores website.

De danske lektorers position mellem det danske ministerium og det udenlandske universitet afhænger af aftaler indgået mellem Danmark og de enkelte lande eller universiteter. Den enkelte lektors arbejdsforhold, ansvar og opgaver varierer derfor meget, alt efter aftalen. Også danskstudiets omfang og organisering kan være meget forskellig fra et land til et andet, og mellem universiteterne inden for det enkelte land, men den danske lektors vigtigste opgave er at undervise i dansk sprog. Desuden kan undervisningen omfatte dansk litteratur, kultur og samfundsforhold m.m.

Ud over undervisningen og det dertil knyttede arbejde med eksamener osv. har lektoren ofte en del administrativt arbejde, især mht udvekslingsaftaler, samt kulturformidlende arbejde.

Se også Bekendtgørelse om Lektoratsordningen.

Læs om lektoratsordningens historie i en artikel af Kim Andersen, Washington State University: Danish lecturers abroad: Some history of a remarkable effort of cultural promotion (pdf; udgivet i International Educational Forum, 1998)

»Dansk lektor« på andre sprog:
engelsk
Danish lecturer, associate professor, visiting professor
tysk
Dänisch-Lektor(in)
fransk
Maître de langue
bulgarsk
лектор по датски език (léktor po dátski ezík)

Hvad er Lektoratsudvalget?

Lektoratsudvalget under Uddannelses- og Forskningsministeriet består af en formand og fire andre medlemmer, alle akademikere. Formanden er udpeget af Ministeren, og det øvrige udvalg er udpeget af Ministeren efter indstilling fra Danske Universiteter. Udvalget behandler ansøgninger til de danske lektorater og indkalder til jobsamtaler. Det er udvalgets opgave at udsende kvalificerede danske lektorer til udlandet inden for Lektoratsordningen og sikre overholdelsen af de bilaterale aftaler med de enkelte lande og universiteter.

Lektoratsudvalget holder kontakt til lektorerne med løbende information, bidrag til bogindkøb, økonomisk støtte til konferencer, besøg, projekter m.m. Udvalget og ministeriet inviterer hvert år alle danske lektorer og et antal lokale danskundervisere til sommerkursus i Danmark, hvor der afholdes årsmøde med de danske lektorer.

Endelig er hvert udvalgsmedlem kontaktperson med ansvar for lektoraterne inden for et sprogområde. Områderne er inddelt i fem regioner omfattende en gruppe lande, og udvalgsmedlemmet holder til stadighed kontakt med de forskellige udsendte lektorer.

Lektoratsudvalgets medlemmer (se også sektionen om Lektoratsudvalget på Styrelsen for Forskning og Uddannelses hjemmeside):

 • Bettina Perregaard, formand (det nordiske / baltiske område) - perreg@hum.ku.dk
 • Anna Lena Sandberg (det germanske område) - annas@hum.ku.dk
 • Henrik Høeg Müller (det romanske område) - henhm@cc.au.dk
 • Tine Roesen (det slaviske / asiatiske område) - tine.roesen@hum.ku.dk
 • Kristian Tangsgaard Hvelplund (det anglofone område) - kristian.hvelplund@hum.ku.dk

Sekretariat (Styrelsen for Forskning og Uddannelse):

Regionerne:

 • Norden og Baltikum (nordiske område)
 • Storbritannien, USA og Canada (anglofone område)
 • Tyskland, Schweiz, Østrig, Holland (germanske område)
 • Frankrig, Italien, Spanien (romanske område)
 • Polen, Tjekkiet, Ungarn, Rusland, Bulgarien, Serbien, Kroatien (slaviske område)
 • Japan, Kina (asiatiske område)

Hvad er Lektorbestyrelsen?

Lektorbestyrelsen er en gruppe danske lektorer med en formand, en næstformand og yderligere andre repræsentanter for de samlede danske lektorer. Antallet af medlemmer varierer, men alle regioner søges repræsenteret. De danske lektorer vælger Bestyrelsen, som foreslår en formand og fordeler arbejdsområder mellem sig.
Lektorbestyrelsen er den enkelte lektors kontakt til Lektoratsudvalget og til Dansk Magisterforening. Bestyrelsen arbejder for at sikre lektorernes vilkår inden for rammerne af lektoratsordningen, og så vidt muligt på de enkelte arbejdssteder. Lektorernes problemer og spørgsmål behandles af Bestyrelsen der tager sagerne op over for Lektoratsudvalget eller i Magisterforeningen, hvor de danske lektorer er repræsenteret med et medlem i sektionen for udlandsansatte magistre.
Dagsorden for årsmødet lægges af Lektorbestyrelsens og Lektoratsudvalgets formænd, og Lektorbestyrelsen arbejder også med programlægningen for sommerkurset.

Lektorbestyrelsens aktuelle sammensætning (september 2019):